پتانسیلهای معدنی استان کرمان ، سنگهای ساختمانی و تزیینی