افتتاح موزه نفت سوزها ، در باغ عمارت کنسولگری سابق انگلیس در کرمان