افتتاح موزه نفت در عمارت سابق کنسولگری انگلیس در کرمان