با حضور دکتر مونسان ، موزه طلا و جواهر کرمان در حمام تاریخی ظهیرالدوله افتتاح گردید .