تعدیل چیست ، چرا انجام میشود و نحوه محاسبه آن چگونه است ؟