کاشی های فاخر زندگیمان را مراقبت کنیم و قدرشان را بدانیم .