بیش از 4500 آثار و خانه تاریخی با مشارکت بخش خصوصی مرمت شد